Škola podnikania – miniMBA by CES

Program ponúka efektívne a moderné vzdelávanie pre podnikateľov rozdelené na tri celky (moduly): Ako začať podnikať – tu sa zaoberáme začiatkami podnikania, podnikateľským plánovaním, ekonomikou, financiami a marketingom; Manažment MSP – zameriava sa na základy manažmentu firiem, úlohu firemnej kultúry a vodcovstvo ako aj na budovanie modernej a úspešnej firmy, motivovanie či riešenie konfliktov; Príležitosti a výzvy podnikania v 21. storočí – tu ponúkame kurzy v oblasti riadenia zmien, riadenia a financovania projektov (návratnými i nenávratnými zdrojmi), digitálnou transformáciou a riadením IT projektov.

Po absolvovaní celého programu budú účastníci pripravení v základných oblastiach moderného podnikania a obdržia certifikát o absolvovaní Školy podnikania – miniMBA by CES.

Cena celého programu je 390 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 3900 eur.

Štúdium možno absolvovať online ale aj prezenčnou formou (vo firmách), možno si vybrať jednotlivé kurzy, moduly či celý program a štúdium môže prebiehať v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

Naši lektori sú skúsení dlhoroční podnikatelia, učitelia a navyše absolventi prestížnych vzdelávacích programov v podnikaní a ekonomike (väčšinou MBA).

Študenti budú mať k dispozícii okrem študijných materiálov k jednotlivým témam v PowerPointe aj elektronické učebnice (pozri podrobnosti v jednotlivých kurzoch).

Modul Ako začať podnikať

Modul je zameraný na začínajúcich podnikateľov a prevedie ich úplnými začiatkami podnikania ako aj úvodom do najdôležitejších oblastí podnikania ako sú zakladanie firiem, podnikateľské plánovanie – príprava biznis plánov, biznis modelov a podobne, ekonomika a financie – financovanie, príprava rozpočtu, porovnanie nákladov a výnosov atď. či marketing.

Modul pozostáva z celkovo troch kurzov, každý po päť hodín. Cena je 139 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 1390 eur.

Modul alebo vybranú tému je možné absolvovať i prezenčná zhutnená (15 hodín, 2 dni po 7,5 hodín) formou (Masterclass) prebiehajúcou v priestoroch firiem alebo v atraktívnom prostredí mimo bežného pracovného prostredia aj s ubytovaním/stravou/zážitkami (ceny ako pri module + pri externom prostredí ubytovanie/strava/zážitky).

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

Naši lektori sú skúsení dlhoroční podnikatelia, učitelia a navyše absolventi prestížnych vzdelávacích programov v podnikaní a ekonomike (väčšinou MBA).

Študenti budú mať k dispozícii okrem študijných materiálov k jednotlivým témam v PowerPointe aj elektronické učebnice (pozri podrobnosti v jednotlivých kurzoch).

Modul Manažment malých a stredných podnikov

Tento modul sa zameriava na manažment firmy. V jednotlivých kurzoch sa dozviete čo to manažment je, aké sú a čo obnášajú základné funkcie manažmentu (plánovanie, organizovanie, vedenie a kontrola), aká je úloha firemnej kultúry a biznis lídrov, ale aj ako vybudovať modernú firmu, učiacu sa organizáciu, ako motivovať zamestnancov, zvyšovať výkonnosť firmy či ako riešiť konflikty.

Modul pozostáva z celkovo troch kurzov, každý po päť hodín. Cena je 139 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 1390 eur.

Modul alebo vybranú tému je možné absolvovať i prezenčná zhutnená (15 hodín, 2 dni po 7,5 hodín) formou (Masterclass) prebiehajúcou v priestoroch firiem alebo v atraktívnom prostredí mimo bežného pracovného prostredia aj s ubytovaním/stravou/zážitkami (ceny ako pri module + pri externom prostredí ubytovanie/strava/zážitky).

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

Naši lektori sú skúsení dlhoroční podnikatelia, učitelia a navyše absolventi prestížnych vzdelávacích programov v podnikaní a ekonomike (väčšinou MBA).

Študenti budú mať k dispozícii okrem študijných materiálov k jednotlivým témam v PowerPointe aj elektronické učebnice (pozri podrobnosti v jednotlivých kurzoch).

Modul Príležitosti a výzvy podnikania v 21. storočí

Modul Príležitosti a výzvy podnikania v 21. storočí je vyvrcholením našej Školy podnikania – miniMBA. I bez absolvovania predchádzajúcich predmetov alebo modulov má zmysel a to najmä pre podnikateľov, ktorí už ovládajú základy (či už podnikania alebo riadenia) a teraz by sa chceli zamerať najmä na rozvoj firmy a špecifiká novodobého podnikania. Ide teda hlavne o zvládanie manažmentu zmien, firemný rozvoj, financovanie a riadenie projektov, využívanie dostupných zdrojov financovania (úverov, grantov, partnerstiev a podobne) a v neposlednom rade o využívanie a zavádzanie dostupných technologických prostriedkov pre zvýšenie výkonnosti a efektivity podnikania.

Modul pozostáva z celkovo troch kurzov, každý po päť hodín. Cena je 139 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 1390 eur.

Modul alebo vybranú tému je možné absolvovať i prezenčná zhutnená (15 hodín, 2 dni po 7,5 hodín) formou (Masterclass) prebiehajúcou v priestoroch firiem alebo v atraktívnom prostredí mimo bežného pracovného prostredia aj s ubytovaním/stravou/zážitkami (ceny ako pri module + pri externom prostredí ubytovanie/strava/zážitky).

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

Naši lektori sú skúsení dlhoroční podnikatelia, učitelia a navyše absolventi prestížnych vzdelávacích programov v podnikaní a ekonomike (väčšinou MBA).

Študenti budú mať k dispozícii okrem študijných materiálov k jednotlivým témam v PowerPointe aj elektronické učebnice (pozri podrobnosti v jednotlivých kurzoch).

Začiatky podnikania a úvod do podnikateľského plánovania

Tento kurz je zameraný na úplné začiatky podnikania. Začneme schopnosťou nájsť vhodné podnikanie, resp. dobrý podnikateľský nápad. Dôležité je však vedieť aj to, ako premieňať svoje vízie na realitu úspešného podnikania. Prevedieme vás preto základmi podnikateľského plánovania a tým, ako začať podnikať systematicky tak, aby vaše podnikanie malo „hlavu a pätu“.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Ako začať podnikať
 • Prieskum trhu
 • Diagnostika vlastných schopností
 • Biznis model
 • Podnikateľské plánovanie
 • Manažment rizika
 • Alternatívne formy a prístupy k podnikaniu

Erik Kubička (klikni pre viac informácií)
(https://www.linkedin.com/in/erikkubicka/)

 1. Začiatky podnikania a úvod do podnikateľského plánovania (PowerPoint)
 2. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 3. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)

Úvod do ekonomiky a financií podniku

Nech každý definuje zmysel a cieľ vlastného podnikania ako chce, jeho konečným výsledkom by vždy mal byť komerčný a finančný úspech, resp. schopnosť samostatnej životaschopnosti. Základom toho je schopnosť viesť podnik takým spôsobom, aby dosahoval zisk. Na to treba mať prehľad o nákladoch, schopnosť správne stanovovať ceny, robiť rozpočty, poznať zdroje financovania atď.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Zdroje financovania firmy
 • Cenotvorba
 • Náklady a výnosy
 • Rozpočet
 • Finančný plán
 • Základné finančné výkazy (výkaz ziskov a strát, výkaz tokov hotovosti, súvaha)
 1. Úvod do ekonomiky a financií podniku (PowerPoint)
 2. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 3. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)

Moderný marketing

V tomto kurze vás zasvätíme do tajov marketingu. Okrem základných znalostí o jednotlivých oblastiach marketingu (produkt, cena, predaj/distribúcia a propagácia) sa dozviete aj o modernom prístupe k marketingu prostredníctvom digitálnych technológií, sociálnych sietí a podobne. Marketing preberieme z celkového pohľadu, nezabudneme preto ani na tradičný marketing, budovanie značky ale ani na nové trendy ako sú zákaznícka skúsenosť (customer experience, CX) alebo obsahový marketing. Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín.

Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • 4P, 4C
 • Digitálny marketing a SEO
 • Sociálne siete
 • Budovanie značky
 • Obsahový marketing

Norbert Lojko (klikni pre viac informácií)
(https://www.linkedin.com/in/norbertlojko/)

 1. Moderný marketing (PowerPoint)
 2. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 3. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)

Úvod do manažmentu

Kurz je zameraný na úplné základy toho, čomu hovoríme manažment (po slovensky riadenie). Okrem základných manažérskych funkcií (plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola) sa budeme zaoberať modernými manažérskymi prístupmi, organizačným správaním a základnými záležitosťami manažmentu ako sú motivácia, riadenie tímov, moc/vplyv, organizačná štruktúra a pod.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Definícia manažmentu
 • Základné manažérske funkcie a roly
 • Moderné prístupy k riadeniu
 • Organizačné správanie
 • Motivácia
 • Riadenie tímov
 • Moc, vplyv, organizačná politika
 • Organizačná štruktúra

Erik Kubička (klikni pre viac informácií)
(https://www.linkedin.com/in/erikkubicka/)

 1. Úvod do manažmentu (PowerPoint)
 2. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 3. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)

Firemná kultúra a leadership

Tento kurz je pokročilým pohľadom na firmu a na úlohu a dôležitosť firemnej kultúry ale aj osobnosti firemných lídrov. Existuje nejaký vzor firemnej kultúry alebo lídra pre úspech v súčasnom podnikaní. Ako vlastne vytvoriť tú správnu firemnú kultúru? Čo všetko firemná kultúra ovplyvňuje? Je možné stať sa biznis lídrom? Na tieto a ďalšie otázky dostanete odpovede, ak sa zúčastníte nášho kurzu Firemná kultúra a leadership.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Čo je firemná kultúra?
 • Ako sa „rodí“ firemná kultúra?
 • Prečo je firemná kultúra dôležitá?
 • Manažment vs. leadership
 • Vodcovstvo
 • Je vodcovstvo prirodzené alebo sa dá naučiť?

Erik Kubička (klikni pre viac informácií)
(https://www.linkedin.com/in/erikkubicka/)

 1. Firemná kultúra (PowerPoint)
 2. Vodcovstvo (PowerPoint)
 3. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 4. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)
 5. Organizácia a riadenie (učebný text a prípadové štúdie, PDF)

Moderná firma: učiaca sa organizácia, motivovanie a zvyšovanie výkonnosti

Týmto kurzom vyvrcholí modul o riadení menších firiem a to tak, že v ňom budeme aplikovať a spájať viaceré poznatky predchádzajúcich kurzov, i keď aj bez ich absolvovania bude účasť v tomto kurze zmysluplná. Naučíte sa ako vybudovať modernú firmu/organizáciu, čo je to učiaca sa organizácia, aké sú moderné trendy v riadení, ako motivovať zamestnancova a zvyšovať ich výkonnosť, resp. výkonnosť celej firmy. Dotkneme sa aj otázok riešenia konfliktov.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Moderné manažérske prístupy
 • Učiaca sa organizácia
 • Praktické prístupy k budovaniu organizačnej štruktúry
 • Motivovanie a zvyšovanie výkonnosti
 • Riešenie konfliktov

Erik Kubička (klikni pre viac informácií)
(https://www.linkedin.com/in/erikkubicka/)

 1. Učiaca sa organizácia (PowerPoint)
 2. Motivovanie a zvyšovanie výkonnosti (PowerPoint)
 3. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 4. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)
 5. Organizácia a riadenie (učebný text a prípadové štúdie, PDF)

Riadenie zmien

V dnešnej turbulentnej dobe je vlastne manažment o sústavnom manažovaní zmeny. Tí, ktorí sa rozhodli zmeniť niečo vo svojom živote vedia, aké je to náročné. A teraz si predstavte, že máte na pravidelnej báze úspešne zvládať a riadiť zmeny, ktoré sa týkajú dôležitých oblastí vašej firmy. Je to väčšinou o to náročnejšie, o čo väčšieho počtu ľudí sa zmena týka. Tento kurz vám dá návod ako na to, ako zmenu pripraviť, komunikovať, presadzovať, hodnotiť ale aj ako systematicky vašu firmu rozvíjať.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Prečo sú zmeny čoraz častejšie?
 • Ako pripraviť plán zmeny?
 • Ako vieme, že to, čo chceme urobiť, je správne?
 • Agenti zmien
 • Ako dosiahnuť, aby plán zmeny fungoval?
 • Hodnotenie zmeny
 • Organizačný rozvoj

Erik Kubička (klikni pre viac informácií)
(https://www.linkedin.com/in/erikkubicka/)

 1. Manažment zmien (PowerPoint)
 2. Organizačný rozvoj (PowerPoint)
 3. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 4. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)
 5. Organizácia a riadenie (učebný text a prípadové štúdie, PDF)

Financovanie a riadenie projektov: granty/úvery, procesy

Tento kurz sa zameriava na pokročilý pohľad na financovanie a riadenie rôznych projektových iniciatív vo firme. Veľmi populárnou tému v rámci kurzu sú nenávratné zdroje financovania (granty, dotácie atď.). V kurze vám sprostredkujeme naše bohaté, dlhoročné praktické skúsenosti s financovaním a manažovaním tohto druhu projektov. Okrem toho sa pozrieme aj na návratné a alternatívne zdroje financovania ako aj na procesnú stránku riadenia projektov.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Zdroje financovania projektov a rozvoja firmy
 • Dotácie, granty, eurofondy
 • Praktická stránka projektov financovaných z nenávratných zdrojov
 • Návratné a alternatívne formy financovania
 • Základy projektového manažmentu
 1. Financovanie projektov (PowerPoint)
 2. Riadenie projektov (PowerPoint)
 3. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 4. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)
 5. Organizácia a riadenie (učebný text a prípadové štúdie, PDF)

Digitálna transformácia a riadenie IT projektov

Digitálna éra prináša nové možnosti ale aj výzvy pre podnikateľov. Na jednej strane tu znalosť a využívanie moderných technológií prináša vyššiu výkonnosť a efektivitu, doslova konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Na druhej strane sú tu výzvy v podobe schopnosti držať krok s dobou a správneho prístupu k zavádzaniu nových technológií. Tento predmet sa pozrie na túto problematiku praktickým pohľadom a zorientuje vás v doslova mori možností a výziev, ktoré prináša podnikanie v 21. storočí.

Každý kurz je v dĺžke trvania päť hodín. Cena je 49 eur (individuálne online štúdium) alebo prezenčnou formou vo firmách (pre max. 10 účastníkov), cena 490 eur.

Na kurzy, moduly alebo celý program sa môžete prihlásiť prostredníctvom kontaktného formulára

 • Digitálna transformácia: čo to je a prečo je dôležité o nej hovoriť a robiť ju (a ako ju robiť správne)?
 • Prečo IT projekty a iniciatívy zlyhávajú?
 • Ako urobiť správne rozpočet IT projektu?
 • Celkové náklady vlastníctva
 • Ako správne zavádzať informačné technológie?
 • Praktické príklady ako nové technológie pomáhajú podnikaniu
 • Praktické príklady ako na IT projekty
 1. Digitálna transformácia (PowerPoint)
 2. Riadenie IT projektov (PowerPoint)
 3. Efektívna organizácia (učebný text, PDF)
 4. Podnikanie malých a stredných firiem (učebný text, PDF)
 5. Organizácia a riadenie (učebný text a prípadové štúdie, PDF)